24-04-2018 r., godz. 8.30 - Mieszkanie 2 pokoje o pow. 48,10 m2 w Elblągu przy ul. Leśmiana 3/2.


24-04-2018 r., godz. 8.30 - Mieszkanie 2 pokoje o pow. 48,10 m2 w Elblągu przy ul. Leśmiana 3/2.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 2472/16

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2018 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 8, 82-300 Elbląg, pokój 129, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnegobędącego wspólną własnością dłużników: JAN BIAŁOPIOTROWICZ, Ewa Białopiotrowicz, położonego przy Leśmiana 3/2, 82-300 Elbląg, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00065754/6, wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Jarem"pod numerem b/d (adres spółdzielni: ul.Korczaka 29, 82-300 Elbląg).

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny Nr 2 znajduje się na parterze (3/3 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 3, położonego przy ulicy Bolesława Leśmiana w Elblągu, składa się z 2 (dwóch) pokoi, kuchni, łazienki w-c i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 48,10 m2 oraz piwnicy o powierzchni 5,20 m2. Dojazd do budynku bezpośredni z ulicy Leśmiana, odcinka wewnętrznego z wjazdem z ulicy Broniewskiego, dojście do budynku swobodne z każdej strony osiedla.

Suma oszacowania wynosi 91 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 250,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 8, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik