23-01-2019 r., godz.: 13.00 - Grunt zabudowany domem o pow. uż. 368,30 m2 w Gronowie Górnym, ul. Berylowa 4.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 1621/15

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Andrzej Adam Betcher, Mirosława Elżbieta Betcher, położonej przy , 82-310 Gronowo Górne, dla którejWydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00028947/5.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana zdewastowanym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej: - powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: 368,30 m2, - data zabudowy: 1975 r., - ulica: Berylowa 4, - działka gruntu nr 58/2, obręb nr 0007, - powierzchnia działki: 0,2200 ha, - miejscowość: Gronowo Górne, - woj. warmińsko - mazurskie, - księga wieczysta nr: EL1E/00028947/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych - właściciel: Adam Betcher i Mirosława Betcher na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Budynek jest zdewastowany, nieogrzewany. Z zebranych informacji wynika, iż obiekt nie jest użytkowany od ok. 10 lat, co bezpośrednio przekłada się na uwidoczniony na zdjęciach stan obiektu. Dostęp do budynku swobodny – brak bramki, instalacji domofonowej czy też jakiegokolwiek dozoru. Podczas oględzin stwierdzono wyraźne oznaki zużycia spowodowane czynnikami atmosferycznymi (opady deszcze, mróz): grzyb na ścianach, zmurszałe pozostające elementy ceramiczne, zniszczone stropy, ściany działowe, posadzki, stalowe elementy uzbrojenia stropów. Brak całej stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji. Z uwagi na powyższe stopień zużycia technicznego obiektu określony został na poziomie 84%. Arkusz kalkulacyjny dot. stopnia zużycia obiektu stanowi załącznik do opinii o wartości. Na terenie działki znajduje się dziko rosnąca roślinność – drzewa, krzewy, trawy. Działka mocno zaśmiecona. Na terenie badanego rynku nie stwierdzono występowania transakcji nieruchomościami zabudowanymi budynkami o porównywalnym stopniu zużycia. Bezpośredni dojazd do nieruchomości z drogi publicznej, drogą asfaltową.

Suma oszacowania wynosi 260 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 195 000,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik