12-02-2019 r., godz. 8.30 - Mieszkanie 3 pokoje w Pasłęku przy ul. 3 Maja 4/9 o pow. uż, 56,77 m2.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 2056/14

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 119, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: Mariusz Strzeliński, Sylwia Strzelińska, położonego przy 3-go maja 4/9, 14-400 Pasłęk, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00086552/3.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 9 znajduje się na II piętrze (III/III kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 położonego przy ulicy 3 Maja w Pasłęku, składa się z 3 (trzech) pokoi, 1 (jednej) kuchni, 1 (jednej) łazienki z w-c i 1 (jednego) przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 56,77 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 5,9 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 7/100 części w nieruchomości objętej księgą wieczystą EL1E/00039777/2. Dojście i dojazd do nieruchomości z ulicy 3 Maja przez działkę miejską (nr 211/2) stanowiącą teren podwórza dla budynków nr 2 i 4 przy 3 Maja.

Suma oszacowania wynosi 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 666,67Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik