28-01-2019 r., godz. 12.00 - Lokal niemieszkalny o pow. uż. 45,2 m2 przy ul. Hetmańskiej 5/6 w Elblągu.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 2026/17

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 314, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu użytkowegonależącego do dłużnika: BIO GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, położonego przy ul. Hetmańska 5/6, 82-300 Elbląg, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00063738/4, wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Śródmieście". (adres spółdzielni: ul. Hetmańska 7b, 82-300 Elbląg).

Opis nieruchomości:
Lokal niemieszkalny do którego przysługuj spółdzielcze własnościowe prawo w Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Śródmieście” z siedzibą w Elblągu przy ul. Hetmańskiej 7 B-C. Lokal niemieszkalny Nr 6 znajduje się w przyziemiu budynku mieszkalnego wielolokalowego z usługami Nr 5-7b-c, klatka 5 położonego przy ulicy Hetmańskiej w Elblągu, składa się z 3 (trzech) pomieszczeń usługowych i 1 (jednego) w-c o powierzchni użytkowej 45,2 m2. Współużytkownikiem wieczystym gruntu działek Nr 299/74 i 299/75 i współwłaścicielem budynku jest Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa „Śródmieście” z siedzibą w Elblągu przy ul. Hetmańskiej 7 B-C. Centrum miasta, kwartał dzielnicy zamknięty ulicami: Hetmańską, Nitschmanna, 3 Maja i Aleją Grunwaldzką zabudowany budynkami mieszkalnymi z usługami , budynkami usługowymi i administracyjnymi. Dojście do budynku swobodne z każdej strony osiedla, dojazd do budynku od strony podwórza z wjazdem z Hetmańskiej, miejsca parkingowe na terenie podwórza i w wydzielonych zatokach parkingowych pasów drogowych. Wejście do lokalu od strony podwórza.

Suma oszacowania wynosi 45 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 750,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik