23-05-2019 r., godz.: 11.00 - Kompleks działek w dzielnicy Modrzewina i Bielany w Elblągu.Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 1238/15

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2019 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga uproszczona licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Anetta Janina Chrabąszcz, Tomasz Chrabąszcz, położonej przy, 82-300 Elbląg, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00060956/7.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w dwóch dzielnicach Modrzewina i Bielany na terenie Miasta Elbląga. W dzielnicy Modrzewina znajdują się działki Nr 456/1, 456/2, 459 o łącznej powierzchni 1,2048 ha położone przy ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka. Teren działek niezagospodarowany, nieutwardzony, porośnięty drzewami i krzakami oraz zielenią nieuporządkowaną. Kompleks działek posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Michała Rosnowskiego przez działki miejskie i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego. W dzielnicy Bielany znajdują się działki Nr 472, 473, 490, 499, 500 o łącznej powierzchni 3,1116 ha położone przy ulicy Stanisława Witkiewicza 19, 21, 23, 25c. Działki nie tworzą zwartego obrysu, stanowią dwa kompleksy składające się z działek Nr 472, 473 i 490 oraz 499 i 500. Obrys terenu nieregularny, ze spadkiem w kierunku koryta rzeki Babica, różniąca poziomów części terenu wynosi ok. 4 m. Teren działek nieużytkowany, porośnięty drzewami i krzakami oraz zielenią nieuporządkowaną, wg rodzaju użytków rolnych są to grunty orne klasy R III b, RIV a, RIV b i nieużytek. Średni wskaźnik bonitacyjny wynosi 1,066. Działki nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu. Każda z działek posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Stanisława Witkiewicza. Działki Nr 456/1, 456/2, 459 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewina Południe w Elblągu i znajdują się w jednostkach bilansowych: 3PU – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub usługowej i 1KDG2+T - teren komunikacji o klasie ulicy głównej. Działki Nr 472, 473, 490, 499, 500 nie są objęte MPZP, zgodnie ze SUiKZ znajdują się w jednostce struktury wyższego rzędu oznaczonej symbolem D2-58 LMR i położone są na terenach produkcji rolniczej. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej ulicy Michała Rosnowskiego i Stanisława Witkiewicza.

Suma oszacowania wynosi 535 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 267 700,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zgodnie z art. 871 KPC Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. 
 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik