23-05-2019 r., godz.: 11.00 - Kompleks działek w dzielnicy Modrzewina i Bielany w Elblągu.Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 1238/15

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2019 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga uproszczona licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Anetta Janina Chrabąszcz, Tomasz Chrabąszcz, położonej przy, 82-300 Elbląg, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00060956/7.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w dwóch dzielnicach Modrzewina i Bielany na terenie Miasta Elbląga. W dzielnicy Modrzewina znajdują się działki Nr 456/1, 456/2, 459 o łącznej powierzchni 1,2048 ha położone przy ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka. Teren działek niezagospodarowany, nieutwardzony, porośnięty drzewami i krzakami oraz zielenią nieuporządkowaną. Kompleks działek posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Michała Rosnowskiego przez działki miejskie i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego. W dzielnicy Bielany znajdują się działki Nr 472, 473, 490, 499, 500 o łącznej powierzchni 3,1116 ha położone przy ulicy Stanisława Witkiewicza 19, 21, 23, 25c. Działki nie tworzą zwartego obrysu, stanowią dwa kompleksy składające się z działek Nr 472, 473 i 490 oraz 499 i 500. Obrys terenu nieregularny, ze spadkiem w kierunku koryta rzeki Babica, różniąca poziomów części terenu wynosi ok. 4 m. Teren działek nieużytkowany, porośnięty drzewami i krzakami oraz zielenią nieuporządkowaną, wg rodzaju użytków rolnych są to grunty orne klasy R III b, RIV a, RIV b i nieużytek. Średni wskaźnik bonitacyjny wynosi 1,066. Działki nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu. Każda z działek posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Stanisława Witkiewicza. Działki Nr 456/1, 456/2, 459 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewina Południe w Elblągu i znajdują się w jednostkach bilansowych: 3PU – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub usługowej i 1KDG2+T - teren komunikacji o klasie ulicy głównej. Działki Nr 472, 473, 490, 499, 500 nie są objęte MPZP, zgodnie ze SUiKZ znajdują się w jednostce struktury wyższego rzędu oznaczonej symbolem D2-58 LMR i położone są na terenach produkcji rolniczej. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej ulicy Michała Rosnowskiego i Stanisława Witkiewicza.

Suma oszacowania wynosi 535 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 267 700,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik