29-05-2019 r., godz. 8.30 - Nieruchomość gruntowa we wsi Jagodnik, gm. Milejewo.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 121/16

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-05-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 112, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Mak - Dan Nieruchomości - Biuro Rachunkowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, położonej przy,Jagodnik, 82-316 Milejewo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00055480/1.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość to działka niezabudowana nr 86 o powierzchni 0,1951 ha przeznaczona pod zabudowę mieszaną miejscowości rolniczych, w tym: zagrody, budynki jednorodzinne i usługowe. Obrys działki regularny zbliżony do trapezu, teren ze spadkiem w kierunku wschodnim do drogi powiatowej. Teren porośnięty drzewami iglastymi i liściastymi. Działka nieuzbrojona, położona w obszarze uzbrojonym w wodę i prąd. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Suma oszacowania wynosi 48 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 000,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik