22-05-2019 r., godz. 14.05 - Mieszkanie 2 pokoje o pow. 38,6 m2 w Gronowie Górnym przy ul. Szafirowej 6a/1.


 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 359/15

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2019 o godz. 14:05 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 314, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Barbara Grzyb, położonego przy ul. Szafira 6A/1,Gronowo Górne, 82-310 Elbląg 2, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00058113/9.

Opis nieruchomości:
Prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w gruncie oraz w udziałem w budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w wysokości 357/1000 objętym księgą wieczystą EL1E/00058042/0. Lokal mieszkalny nr 1 znajduje się na parterze (I/I kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6a położonego przy ulicy Szafirowej w Gronowie Górnym, składa się z 2 (dwóch) pokoi, kuchni i łazienki z w-c o powierzchni użytkowej 38,6 m2. Lokal położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Gronowie Górnym przy ulicy Szafirowej 6a, na terenie podmiejskim miasta Elbląga. Infrastruktura handlowo-usługowa wsi podstawowa, pełna w Elblągu. Wieś skomunikowana jest z miastem komunikacją miejską autobusową. Dojście i dojazd do budynku zapewniony z ulicy Szafirowej, drogi publicznej, przez działkę nr 45/19, na której ustanowiona jest służebność przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela działki 45/14 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy Szafirowej 6a.

Suma oszacowania wynosi 65 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43 333,33Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik