23-08-2019 r., godz. 11.00 - Mieszkanie 4 pokoje o pow. 102,6 m2 w Elblągu przy ul. Stary Rynek 35/5.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 2054/17

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-08-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 315, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Anna Alalawi, położonego przy ul. Stary Rynek 35/5, 82-300 Elbląg, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00067548/3.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny Nr 5 znajduje się na 3 i 4 piętrze budynku (4/5 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielolokalowego Nr 35 położonego przy ulicy Stary Rynek w Elblągu, składa się z 4 (czterech) pokoi , 1 (jednej) kuchni, 1(jednej) łazienki, 1 (jednego) w-c i 2 (dwóch) przedpokoi o powierzchni użytkowej 102,6 m2 oraz piwnicy. Z własnością lokalu związany jest udział do 163/1000 części w nieruchomości objętej księgą wieczystą EL1E/00067294/7 , udział do 323/10000 części w nieruchomości objętej księga wieczystą EL1E/00067296/1 oraz udział 44/1000 części w nieruchomości objętej księgą wieczystą EL1E/00067299/2. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalno-usługowym położonym przy ulicy Stary Rynek w Elblągu, na terenie Starego Miasta – prestiżowej dzielnicy zabudowanej kamienicami mieszkalno-usługowymi, obiektami użyteczności publicznej i administracji oraz obiektami sakralnymi. Dzielnica skomunikowana jest z innymi częściami miasta za pomocą komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej. Nieruchomość zabudowana budynkiem Nr 35 przy Stary Rynek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ulicy Stary Rynek Wjazd na teren Starego Miasta z ulicy Stoczniowej, Pocztowej, Rycerskiej i Alei Tysiąclecia. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą 28 kwietnia 2008 roku na czas oznaczony, na okres 30 lat, tj. od dnia 28.04.2038 roku. Umowa zawarta została z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana 28 kwietnia 2008 roku. Celem postępowania egzekucyjnego w stosunku do nieruchomości jest jej sprzedaż. Jeżeli nieruchomość w toku postępowania egzekucyjnego znajdzie nowego nabywcę w toku licytacji komorniczej, to w stosunku do najemcy i dzierżawcy sytuację reguluje art. 1002 k.p.c.

Suma oszacowania wynosi 356 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 237 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik