29-08-2019 r., godz. 9.10 - Mieszkanie 2 pokoje o pow. 54,57 m2 w E-gu przy ul. Ogrodowej 10/3.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 1317/16

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2019 o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 115, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Sławomir Polkowski, położonego przy ul. Ogrodowa 10/3, 82-300 Elbląg, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00095719/8.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny Nr 3 znajduje się na 2 piętrze (3/4 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 10 położonego przy ulicy Ogrodowej w Elblągu, składa się z 2 (dwóch) pokoi, kuchni, łazienki, w-c i holu o powierzchni użytkowej 54,57 m2 oraz piwnicy o powierzchni 5,46 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 194/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowione do 03.11.2077 r. oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą EL1E/00024094/2. Lokalizacja: Elbląg śródmieście wschód dzielnica Witoszewo, kwartał dzielnicy zabudowany budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z lat przedwojennych . Infrastruktura handlowo-usługowa dzielnicy dobra. Komunikacja miejska autobusowa i tramwajowa z przystankami zlokalizowanymi przy Mickiewicza i Alei Grunwaldzkiej. Dostęp do nieruchomości: Dojście do budynku bezpośrednie z chodnika dla pieszych ulicy Ogrodowej, dojazd do budynku od strony podwórza z wjazdem z Ogrodowej. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą dn. 18-04-2012 r. W zakresie obciążenia nieruchomości umową dzierżawy zastosowanie ma art. 1002 kpc. Suma oszacowania stanowi wartość rynkową nieruchomości po uwzględnieniu obciążenia umową dzierżawy.

Suma oszacowania wynosi 82 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 066,67Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik