27-10-2017 r., godz. 8.30 - Mieszkanie w E-gu przy ul. Kos. Gdyńskich 7A/7 o pow. uż. 60,4 m2.


27-10-2017 r., godz. 8.30 - Mieszkanie w E-gu przy ul. Kos. Gdyńskich 7A/7 o pow. uż. 60,4 m2.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 2117/16

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-10-2017 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 8, 82-300 Elbląg, pokój 330, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Krystyna Grochowska, położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 7 A/7, 82-300 Elbląg, dla któregoWydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00080001/4.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny Nr 7 znajduje się na 1 piętrze (2/4 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 7A położonego przy ulicy Kosynierów Gdyńskich w Elblągu, składa się z 3 (trzech) pokoi, kuchni, łazienki z w-c i przedpokoju o powierzchni użytkowej 60,4 m2 oraz piwnicy o powierzchni 3,7 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 69/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi udział w gruncie oraz częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą EL1E/00032092/7.

Suma oszacowania wynosi 135 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 8, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik