WNIOSKI


W niniejszym dziale znajdą Państwo podstawowe formularze do pobrania.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel obowiązany jest złożyć wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego oraz ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi umocowanie osoby podpisującej wniosek do reprezentacji wierzyciela (np. pełnomocnictwo). We wniosku egzekucyjnym należy dokładnie wskazać dane wierzyciela i dłużnika, kwotę dochodzonego roszczenia oraz sposoby egzekucji, z których komornik ma prowadzić postępowanie. We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy również podać wszelkie informacje znane wierzycielowi, które mogą się przyczynić do skuteczniejszej egzekucji zasądzonej należności, tj. PESEL, NIP, REGON, czy dłużnik jest właścicielem ruchomości bądź nieruchomości, czy prowadzi działalność gospodarczą bądź jest gdzieś zatrudniony, czy posiada rachunek bankowy lub przysługują mu inne wierzytelności lub prawa majątkowe. Prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek wraz ze wszelkimi dokumentami można złożyć w kancelarii osobiście lub przesłać pocztą. W przypadku elektronicznych wniosków egzekucyjnych należy je składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Sądu.

 


Załączone pliki: