07-01-2019 r, godz. 9.00 - Budynek warsztatowy i garażowy w Nowakowie 1 gm. Elbląg.


07-01-2019 r, godz. 9.00 - Budynek warsztatowy i garażowy w Nowakowie 1 gm. Elbląg.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 2975/12

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-01-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Andrzej Franczak, położonej przy ,Nowakowo, 82-310 Elbląg, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00065196/6.

Opis nieruchomości:
Nieruchomości zabudowana położona jest w Nowakowie 1 , gmina Elbląg, w miejscowości podmiejskiej 126 tyś. miasta. Nieruchomość, to działka nr 749 o powierzchni 0,1600 ha zabudowana w 89% budynkiem warsztatowym (pozostałe 11% budynku znajduje się na działce sąsiedniej nr 750) , budynkiem garażowym trzy boksowym i budynkiem garażowym „wysokim”. Budynki murowane, parterowe znajduj ą się w dobrym stanie technicznym. Budynek warsztatowy wyposażony jest w wodę, prąd i ogrzewanie z własnej kotłowni na opał stały, budynki garażowe wyposażone są w prąd i wodę. Teren nieruchomości, stanowi fragment ok. 1 kompleksu w całości ogrodzonego. Teren działki 749 w części utwardzony jest nawierzchnią betonową i z płyt żelbetowych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej działki nr 748, ale nie posiada zjazdu. Właściciel dojeżdża do działki nr 749 przez działkę sąsiednią nr 750. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 749 na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 740. Roczna wartość służebności to kwota 100 zł ustalona w akcie notarialnym Rep. A Nr 3242/2002 z 19.08.2002 r.

Suma oszacowania wynosi 142 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 175,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik