11-02-2019 r., godz. 10.00 - Działki Nr 456/1, 456/2, 459 o łącznej powierzchni 1,2048 ha położone przy ul. Płk. Dąbka w dzielnicy Modrzewina.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 1238/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE URPOSZCZONYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2019 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Anetta Janina Chrabąszcz, Tomasz Chrabąszcz, położonej przy, 82-300 Elbląg, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00060956/7.

Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega wydzielona część nieruchomości w zakresie działek nr: 456/1, 456/2, 459 o łącznej pow. 1,2048 ha. Nieruchomość położona jest w dwóch dzielnicach Modrzewina i Bielany na terenie Miasta Elbląga. W dzielnicy Modrzewina znajdują się działki Nr 456/1, 456/2, 459 o łącznej powierzchni 1,2048 ha położone przy ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka. Teren działek niezagospodarowany, nieutwardzony, porośnięty drzewami i krzakami oraz zielenią nieuporządkowaną. Kompleks działek posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Michała Rosnowskiego przez działki miejskie i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Działki Nr 456/1, 456/2, 459 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewina Południe w Elblągu i znajdują się w jednostkach bilansowych: 3PU – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub usługowej i 1KDG2+T - teren komunikacji o klasie ulicy głównej.

Suma oszacowania wynosi 424 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318 000,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 871 KPC Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. 

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik