21-01-2019 r., godz. 9.30 - Dom jednorodzinny w Nowym Polu 4 pod Elblągiem o pow. uż. 167,5 m2.


21-01-2019 r., godz. 9.30 - Dom jednorodzinny w Nowym Polu 4 pod Elblągiem o pow. uż. 167,5 m2.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 1509/12

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 119, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Danuta Jurkiewicz, Zenon Jurkiewicz, położonej przy ,Nowe Pole 4, 82-310 Elbląg, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00055346/0.

Opis nieruchomości:
Nieruchomości położona jest w Nowym Polu 4 na terenie gmina Elbląg, w bezpośrednim sąsiedztwie 117 tysięcznego miasta Elbląga. Nieruchomość składa się z 2 (dwóch) działek ewidencyjnych nr 126 i 293 o łącznej powierzchni 0,1481 ha. Działka nr 126 zabudowana jest domem mieszkalnym jednorodzinnym, dwupokoleniowym, parterowym z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni użytkowej 167,5 m2. Dom zrealizowany wybudowany w 1930, w późniejszym czasie rozbudowanym (bez prawem wymaganych dokumentów) i zmodernizowanym. Ściany murowane z drobnowymiarowych elementów ceramicznych, strop drewniany, dach wielopołaciowy drewniany pokryty azbestowo-cementowymi. Budynek wyposażony jest w sieć elektroenergetyczną, wodę z własnej studni (nie nadającą się do spożycia), kanalizację do zbiornika bezodpływowego, kanalizację do rynsztoka, ogrzewanie i ciepłą wodę z zewnętrznego źródła ciepła ( kocioł w budynku szklarniowym zlokalizowanym na dz. Nr 123, termo kominek na poddaszu. Ogólny stan techniczny budynku dostateczny z uwagi na zawilgocenie i zagrzybienie budynku, zlasowane cegły, pokrycie dachu płytami azbestowo-cementowymi, spękania, jakość użytych materiałów wykończeniowych i prowizorkę budowlaną. Dojście i dojazd do budynku utwardzone, teren nieruchomości w części ogrodzony z bramą wjazdową, nie zagospodarowany, zaśmiecony. W bliskiej odległości od domu przebiega linia wysokiego napięcia. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej o nawierzchni z płyt drogowych.

Suma oszacowania wynosi 158 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 105 333,33Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik