13-05-2019 r., godz. 9.00 - Mieszkanie 2 pokoje o pow. uż. 42,2 m2 w E-gu przy ul. Narciarskiej 16/2.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 2956/14

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: HELENA GAJEWSKA, Włodzimierz Gajewski, położonego przy UL. NARCIARSKA 16/2, 82-300 ELBLĄG, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00079707/3.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny Nr 2 znajduje się na parterze budynku (1/3 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielolokalowego Nr 16 położonego przy ulicy Narciarskiej w Elblągu, składa się z 2 (dwóch) 1 (jednej) kuchni i 1 (jednej) łazienki z w-c powierzchni użytkowej 42,2 m2 oraz piwnicy o powierzchni użytkowej 3,8 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 83/1000 części w nieruchomości wspólnej, grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą EL1E/00044051/5. Lokal zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielolokalowym położonym w dzielnicy mieszkalno – przemysłowej „Zatorze” . Infrastruktura handlowo-usługowa dzielnicy podstawowa, komunikacja miejska autobusowa z przystankami zlokalizowanymi w bliskiej odległości. Dojście i dojazd do budynku swobodne bezpośrednie z ulicy Narciarskiej. Wjazd na Narciarską z ulicy Kilińskiego lub Fredry. Miejsca parkingowe znajdują się na pasie drogowym i pomiędzy budynkami.

Suma oszacowania wynosi 93 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 750,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik