12-04-2019 r., godz. 11.00 - Mieszkanie 3 pokoje o pow. uż. 54,17 m2 przy ul. 1 Maja 36/7 w Elblągu.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 86/17

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 315, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnegobędącego wspólną własnością dłużników: Tomasz Mastalerz, Anna Mastalerz, położonego przy ul. 1 Maja 36/7, 82-300 Elbląg, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00069347/8, wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sielanka" w Elblągu pod numerem b/d (adres spółdzielni: Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg).

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny Nr 7 znajduje się na 4 piętrze (5/5 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 36 położonego przy ulicy 1 Maja w Elblągu, składa się z 3 (trzech) pokoi, kuchni, łazienki z w-c i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 54,17 m2. Współwłaścicielem gruntu i współwłaścicielem budynku, nieruchomości objętej księgą wieczystą EL1E/00019724/0 jest Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” z siedzibą w Elblągu przy ul. Gwiezdnej 26 lok. 27. Lokalizacja: Centrum - dzielnica „Nowe Miasto”. Infrastruktura handlowo-usługowa pełna. Komunikacja miejska autobusowa i tramwajowa z przystankami zlokalizowanymi w bliskiej odległości. Dojście do budynku swobodne, dojazd od strony podwórza z wjazdem z ulicy Giermków.

Suma oszacowania wynosi 163 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 250,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik