27-05-2019 r., godz. 9.50 - Nieruchomość rolna we wsi Stankowo o pow. 0,8949 ha.



Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 2117/17

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2019 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 315, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Marcin Zakolski, położonej przy ,Stankowo, 82-325 Markusy, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00047904/1.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość rolna niezabudowana położona jest na terenie Żuław Wiślanych w obrębie Stankowo. Składa się z działki ewidencyjnej Nr 134/6 o powierzchni 0,8949 ha. Działka o obrysie regularnym, płaska. W części zachodniej znajduje się zagłębienie okresowo wypełnione wodą. Granica zachodnia to rów melioracyjny. Wskaźnik bonitacji gruntów wynosi 1,082. Teren użytkowany rolniczo. Zgodnie MPZP działka położona jest na ternach rolnych z możliwością tworzenia nowych siedlisk. Nieruchomość nie posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd możliwy przez działkę Nr 134/9 objętą księga wieczystą Nr EL1E/00009480/4 po uprzednim ustanowieniu służebności przejścia i przejazdu. Komornik poucza o treści art. 967 kpc 969 § 1 kpc, 999 § 2 kpc, 1000 kpc oraz 1003 kpc oraz wskazuje, iż nabywcą przedmiotowej nieruchomości, na dzień przeprowadzenia licytacji, w myśl art. 2a ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego może być wyłącznie rolnik indywidualny. Nabywca, najpóźniej do dnia licytacji, powinien przedstawić niezbędne dowody organowi przeprowadzającemu licytację.

Suma oszacowania wynosi 31 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 700,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik