12-07-2019 r., godz.: 9.30 - Działka zab. domem jednorodz. o pow uż. 187,4 m2 w E-gu, ul. Waryńskiego 5 I.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 608/14

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 115, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Ryszard Krzysztof Kisiel, położonej przy ul. Waryńskiego 5 I, 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00029713/3.
 

Opis nieruchomości:
Nieruchomości położona jest przy ulicy Waryńskiego 5i w Elblągu, strefie peryferyjnej w otoczeniu Parku Bażantarnia i ogrodów działkowych. Nieruchomość składa się z działki nr 314/2 o powierzchni 0,1074 ha zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek to obiekt niepodpiwniczony, parterowy w części z antresolą, z garażem w kubaturze, murowany, ze stropem drewnianym, z dachem dwuspadowym drewnianym pokrytym onduliną o powierzchni zabudowy 206 m 2, powierzchni użytkowej 187,4 m2, powierzchni garażu 32,2m2. Budynek wybudowany w 1930r., w późniejszym czasie zmodernizowany. Aktualnie w budynku przerwane są prace budowlane na części ok. 1 budynku prowadzone bez prawem wymaganych dokumentów. Wznowienie prac możliwe będzie po uzyskaniu wymaganych prawem dokumentów. Budynek od kilku lat jest niezamieszkały, nieogrzewany. Funkcjonalność budynku przeciętna. Standard wykończenia niekorzystny. Budynek wyposażony jest w wodę, prąd 230/400V, kanalizację do rynsztoka. Działka częściowo ogrodzona porośnięta drzewami i krzewami i roślinnością niską. Po stronie południowej budynku znajduje się niecka basenowa, która częściowo znajduje się poza obrysem działki i położona jest na terenie Lasów Państwowych. Dojście i dojazd do nieruchomości utrudniony – odcinek ulicy Waryńskiego biegnie pomiędzy działkami pracowniczymi i częściowo w lesie Parku Bażantarnia, nawierzchnia drogi gruntowa miejscami szutrowa. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej odbywa się przez działkę nr 313/1 –ustanowiona służebność dojazdu dla każdoczesnego właściciela działki nr 314/2. Nieruchomość obciążona jest nieodpłatną służebnością drogi na rzecz każdoczesnego właściciela działki Nr 314/1 polegająca na prawie przechodzenia i przejeżdżania do tejże działki przez działkę gruntu Nr 314/2. Nieruchomość obciążona jest prawem osobistym umową dzierżawy nieruchomości zawartą na okres 30 lat, tj. od dnia 02.01.2008 r. do dnia 02.01.2028 r. W zakresie obciążenia nieruchomości umową dzierżawy zastosowanie ma art. 1002 kpc. Suma oszacowania stanowi wartość rynkową nieruchomości po uwzględnieniu obciążenia umową dzierżawy.

Suma oszacowania wynosi 135 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik