25-06-2019 r., godz.: 9.30 - Działka gruntu niezabudowana o pow. 0,0713 ha w Szopach - ODWOŁANA


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Kmp 52/13

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-06-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 221, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Marek Przybysz, położonej przy Szopy -, 82-335 Gronowo Elbląskie, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00080487/4.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składa się z działki nr 56/18 o powierzchni 0,0713 ha, położona jest w Szopach gmina Gronowo Elbląskie na terenie Żuław Wiślanych w odległości ok. 5 km od Elbląga, i 18 km od Malborka. Obrys działki regularny zbliżony do prostokątnego, część terenu o pow. 0,0193 ha to rów, na granicy zachodniej działki znajduje się słup żelbetowy wirowany z napowietrzna linią niskiego napięcia. Działka od strony północnej przylega do drogi wewnątrz osiedlowej zespołu 8 działek, z której odbywa się bezpośredni wjazd na nieruchomości. Działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy siedliskowej, terenów rolnych i drogo wojewódzkiej Nr 22 o dużym natężeniu ruchu drogowego. Zgodnie z mpzp przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, drogi gminnej, przez działkę (drogę wewnątrz osiedlową) nr 56/17 objętą księga wieczysta Nr EL1E/00085497/. Działka ta jest we współwłasności poszczególnych właścicieli działek budowlanych. Ze sprzedażą nieruchomości nie jest związany udział w drodze wewnątrz osiedlowej.

Suma oszacowania wynosi 25 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 350,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik