06-09-2019 r., godz. 9.00 - Dom z pawilonem handl.-usł. w E-gu przy ul. Firleja 30 o pow. uż. 149,2 m2.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 1646/14

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 115, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Jolanta Kos i Jerzy Kos, położonej przy Firleja 30, 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00024431/7.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest domem jednorodzinnym i pawilonem handlowo-usługowym. Dom jednorodzinny w całości podpiwniczony, piętrowy, murowany, ze stropami i stropodachem żelbetowym zrealizowany wg adaptacji projektu powtarzalnego, na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Nr 48/80 z dnia 2.05.1980 r., zgłoszony do użytkowania zawiadomieniem z dnia 26.11.1985 r. Budynek zawiera na parterze i piętrze 6 pokoi, 1 łazienkę z w-c, 1 łazienkę, 1 w-c, komunikację, schowek gospodarczy, w piwnicy pomieszczenia usługowe, gospodarcze i kotłownię. Łączna powierzchnia budynku wynosi 158,1 m2, w tym powierzchnia użytkowa 149,2 m2. Budynek wyposażony jest w wodę i kanalizację miejską, gaz przewodowy, prąd 230/400V, ogrzewanie i ciepłą wodę z kotłów na opał stały, odprowadzenie wód opadowych systemem rynien i rur spustowych na teren podwórza. Stan techniczno – użytkowy budynku niekorzystny. Pawilon handlowo-usługowy w zabudowie bliźniaczej z budynkiem mieszkalnym posadowiony jest po stronie południowej budynku przy granicy z działką Nr 366. Pawilon zrealizowany w 1999 roku na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Nr 288/98 z dnia 06.11.1998 r. , oddany do użytkowania 08.10.1999 roku. Powierzchnia użytkowa pawilonu wynosi 88,7 m2. Pawilon od kilku lat jest nieużytkowany, nieogrzewany, pokrycie dachowe nieszczelne, ściany zawilgocone i zagrzybione. Teren nieruchomości w całości ogrodzony (ogrodzenie i bramy wjazdowe zniszczone), dojście do budynku mieszkalnego i pawilonu handlowo-usługowego utwardzone. Nieruchomość położona jest w części wschodniej miasta w dzielnicy Warszawskie Przedmieście. Dojście i dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z dróg publicznych ulicy Firleja i Flisaków.

Suma oszacowania wynosi 377 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 282 750,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik