17-09-2019 r., godz. 8.30 - Nieruchomość rolna z siedliskiem we wsi Krzewsk.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 2927/16

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 112, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: PAWEŁ HARASYM, położonej przy ,Krzewsk, 82-325 Markusy, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00000359/4.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona w południowo-wschodniej części gminy Markusy, położona jest w obszarze rozproszonej zabudowy wsi w niedalekiej odległości o jeziora Drużno. Nieruchomość to działka o powierzchni 6,1900 ha. Część działki o powierzchni 0,4964 ha to siedlisko zabudowane budynkiem mieszkalnym parterowym o konstrukcji drewnianej o powierzchni użytkowej ok. 70 m2 i zespołem budynków gospodarczych murowanych parterowych zrealizowanych w 1930 roku, 1960 i 1970 roku o powierzchni użytkowej ok. 440 m2. Siedlisko w całości ogrodzone z bramą wjazdową, teren o nawierzchni szutrowej w części użytkowany jako ogród przydomowy. Część działki o powierzchni 5,6936 ha to grunty rolne ze stawem o pow. ok. 0,50 ha zasilanych wodą ze rowów i deszczówki. Staw wykopany bez prawem wymaganych dokumentów. Grunty rolne: rowy, trwałe użytki zielone klasy II, grunty orne klasy III a i IIIb o wskaźniku bonitacyjnym 1,212. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, drogi powiatowej.

Suma oszacowania wynosi 338 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 253 500,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik