17-09-2019 r., godz. 8.30 - Nieruchomość rolna niezabudowana w obrębie Żółwiniec o łącznej pow. 3,9900 ha.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 2927/16

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 112, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: PAWEŁ HARASYM, położonej przy ,Żółwiniec, 82-325 Markusy, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00001603/7.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość rolna niezabudowana położona jest na terenie Żuław Wiślanych w obrębie Żółwiniec, składa się z działek ewidencyjnych Nr 44 i Nr 157 o łącznej powierzchni 3,9900 ha. Działki nie tworzą zwartego obrysu, nie sąsiadują ze sobą oddalone są od siebie ok. 500 m. Teren działek płaski. Wg rodzaju użytków rolnych są to łąki trwałe klasy II, grunty orne klasy IV a. Wskaźnik bonitacji gruntów wynosi 1,137. Grunty użytkowane rolniczo. Na działce 44 znajdują się słupy z napowietrzną linią elektroenergetyczną niskiego i wysokiego napięcia. Zgodnie MPZP działki położone są na ternach rolnych z możliwością tworzenia nowych siedlisk. Działki posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych utwardzonych.

Suma oszacowania wynosi 141 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 750,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik