19-09-2019 r., godz. 9.00 - Mieszkanie 3 pokoje o pow. uż. 45,10 m2 w przy Al. Grunwaldzkiej 96/2 w E-gu.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 314/18

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 314, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Anna Sudomierska, położonego przy Grunwaldzka 92-98/2 kl.96, 82-300 Elbląg, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00080247/0.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny Nr 2 znajduje się na parterze budynku (1/3 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielolokalowego Nr 92-88, klatka Nr 96, położonego przy Alei Grunwaldzkiej w Elblągu, składa się z 3 (trzech) pokoi, 1 (jednej) kuchni, 1 (jednej) łazienki z w-c i 2 (dwóch) przedpokoi o powierzchni użytkowej 45,10 m2 oraz piwnicy o powierzchni 5,40 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 52/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą EL1E/00030146/7. Dzielnica mieszkaniowa „Osiek”. Infrastruktura handlowo-usługowa pełna. Przystanki komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej zlokalizowane są w bliskiej odległości. Dojście i dojazd do budynku swobodne bezpośrednie z ulicy Fabrycznej. Miejsca parkingowe znajdują się na terenie podwórza za budynkiem.

Suma oszacowania wynosi 110 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 333,33Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik