24-09-2019 r., godz. 8.30 - Kawalerka w Elblągu przy Al. Tysiąclecia 12/27 o pow. uż. 22,6 m2.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 3052/16

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 112, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Katarzyna Manuszewska, położonego przy Al. Tysiąclecia 12/27, 82-300 Elbląg, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00100882/0.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny Nr 27 znajduje się na 5 piętrze (6/9 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 12 położonego przy ulicy Alei Tysiąclecia w Elblągu, składa się z 1 (jednego), łazienki z w-c i przedpokoju z wnęką kuchenną o łącznej powierzchni użytkowej 22,6 m2 oraz piwnicy o powierzchni 4,0 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 125/10000 w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do 05.12.2089 roku działki Nr 322/3 o powierzchni 0,0338 ha, na której budynek zawierający powyższy lokal jest usytuowany oraz taki sam udział w prawie własności budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą EL1E/00033418/6. Lokal położony jest w śródmieściu, dzielnicy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzielnica skomunikowana jest z innymi częściami miasta za pomocą komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej. Dojście do budynku swobodne z każdej strony osiedla, dojazd do budynku od strony ulicy Janowskiej, drogi publicznej. Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą polegająca na prawie nieodpłatnego i dożywotniego korzystania z całego lokalu mieszkalnego na rzecz Ireny Osmańskiej (data ur.: 02-02-1929 r.). Wartośc rynkowa lokalu mieszkalnego wynosi 78 000,00 zł w tym wartość służebności osobistej mieszkania wynosi 19 000,00 zł. Wartość rynkowa nieruchomości po uwzględnieniu wartości służebności wynosi 59 000,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 78 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 500,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik