30-10-2019 r., godz. 10.00 - Nieruchomość zabudowana pawilonem usługowo-handlowym w Elblągu, przy ul. Płk. Dąbka 136/1A - udział w nieruchomości do 1/6.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 299/14

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 117, odbędzie się druga licytacja 1/6 ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Marcin Pszczółkowski, położonej przy Płk.Dąbka 136/1a, 82-300 Elbląg, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00034083/5.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana pawilonem handlowo-usługowym nr 136/1a położona jest w szeregu pawilonów zlokalizowanych we wschodniej pierzei ulicy Płk Stanisława Dąbka w Elblągu. Pawilon to obiekt murowany z bloczków gazobetonowych, ze stropami żelbetowymi, z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej pokrytym blachą stalową, w całości podpiwniczony, 3-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem o łącznej powierzchni użytkowej 224,3 m2, w tym części usługowej w piwnicy, na parterze i I piętrze o powierzchni 141 m2 i części mieszkalnej położonej na I, II piętrze i poddaszu o powierzchni użytkowej 83,3 m2. Pawilon wyposażony jest w wodę, kanalizację sanitarna i deszczową, gaz, telefon, ogrzewanie etażowe. Budynek oddany do użytkowania w 1995 r. Wejście do pomieszczenia handlowego zlokalizowanego na parterze z bezpośrednie z szerokiego traktu pieszego ulicy, wejście do pomieszczeń usługowych w piwnicy i na I piętrze od strony zaplecza budynku, klatką schodową. Wejście do części mieszkalnej z pomieszczenia usługowego zlokalizowanego na I piętrze. Klatka schodowa w 1 wchodzi w skład pawilonu nr 136/1a, w 1 w skład pawilonu nr 136/2, granica budynków przebiega środkiem klatki schodowej. Sposób korzystania z klatki schodowej przez właścicieli nie jest ujawniony w księdze wieczystej. Z uzyskanych informacji wynika, że korzystanie z klatki schodowej odbywa się na zasadach dobrosąsiedzkich. Właściciele każdego z pawilonów wyrażają zgodę ma korzystanie z klatki schodowej właściciela pawilonu sąsiedniego. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Płk. Dąbka. Dojazd do budynku od strony zaplecza odcinkiem wewnętrznym z wjazdem z ulicy Pomorskiej lub Płk Dąbka.

Suma oszacowania wynosi 96 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik