15-11-2019 r., godz. 9.00 - Nieruchomość zab. domem mieszkalnym jednor. w trakcie budowy w Gronowie Górnym.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 294/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 314, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Jerzy Włodarczyk, Alina Włodarczyk, położonej przy Gronowo Górne , 82-300 Elbląg, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00083309/4.

Opis nieruchomości:
Gronowo Górne – teren podmiejski miasta Elbląga. Nieruchomość położona jest w części wschodniej miejscowości. Nieruchomość składa się z działki Nr 209/5 o powierzchni 0,1012 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, wolnostojącym, parterowym z poddaszem mieszkalnym z garażem w kubaturze, murowanym, z dachem wysokim. Inwestycja realizowana była na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę Nr 266/08 z 09.06.2008 roku. Budowa budynku przerwana kilka lat temu. Obiekt nie jest zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Na dzień oględzin zaawansowanie prac budowlanych uwzględniające stopień zużycia wynosi 14%. Działka o obrysie zbliżonym do trapezu ze spadkiem w kierunku południowym, w części zachodniej działki znajduje się nieużytek okresowo wypełniony wodą. Teren działki nie uzbrojony. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu di drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest przez służebność drogi koniecznej ustanowionej na działce nr 209/1 objętej księgą wieczystą EL1E/00082864/5.

Suma oszacowania wynosi 100 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 600,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik