07-09-2020 r., godz. 8.30 - Nieruchomość w Suchaczu zab. domem przy ul. Królowej Marii 22 o pow. 0,2412 ha.


07-09-2020 r., godz. 8.30 - Nieruchomość w Suchaczu zab. domem przy ul. Królowej Marii 22 o pow. 0,2412 ha.
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW L1E/00075170/1
dot. I Co 108/18/DC
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-09-2020r. o godz. 08:30 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21   w sali 315   odbędzie się  druga licytacja nieruchomości  stanowiącej:
Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym położona jest w Suchaczu przy ulicy Królowej Marii 22, składa się z działek Nr 88/36, 259/3, 259/5, 88/29 o łącznej powierzchni 0,2412 ha. Działki nie tworzą zwartego rozłogu. Działki Nr 88/36, 259/3, 259/5 o powierzchni 0,1268 ha tworzą zwarty rozłóg i zabudowane są domem jednorodzinnym, parterowym, bez podpiwniczenia, murowanym z płaskim dachem pokrytym papą o powierzchni zabudowy 91 m2 i powierzchni użytkowej ok. 80 m2, wybudowanym w 1990 r. wyposażonym w wodę, kanalizację, prąd, ogrzewanie. Obok budynku znajduje się wiata drewniana zadaszona osłonięta płytą falistą z PCV i płytą wiórową. Obok budynku znajduje się słup żelbetowy rozkraczy z linią niskiego napięcia. Ta część terenu ogrodzona (ogrodzenia nie znajduje się na granicach działek), dojście i dojazd do budynku, place parkingowe utwardzone, zieleń zorganizowana. Na działce Nr 88/36 znajduje się drewniany domek letniskowy nietrwale związany z gruntem, pominięty w analizie. Działka Nr 88/29 o powierzchni 0,1144 ha jest niezabudowana i oddzielona jest od pozostałych drogą wewnętrzną. Na działce znajduje się słup pojedynczy żelbetowy z linią niskiego napięcia. Działka ta położona jest w obszarze uzbrojonym w media komunalne takie jak; woda, kanalizacja, prąd, telefon. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, ulicy Królowej Marii. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze SUiKZP położony jest w obszarze rozwoju zabudowy mieszkaniowej, nie jest objęty programem rewitalizacji Gminy Tolkmicko oraz na tym terenie nie występuje zalesienie.  
należącej  do dłużnika: Dariusz Kozłowski, Marzena Kozłowska
położonej: 82-340 Tolkmicko, Suchacz, Suchacz, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 75170   [NKW: EL1E/00075170/1]
Suma oszacowania wynosi 235 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    156 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału I Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 Komornik Sądowy
 Jacek Bortnik