11-09-2020 r., godz. 9.00 - Działka gruntu Nr 43/6, niezabudowana o pow. 3194 m2 w Jelonkach, gm. Rychliki.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00099799/0
dot. I Co 602/19/Kd
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-09-2020 r. o godz. 09:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21 w sali 315 odbędzie się  pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:
Jelonki – wieś położona na północno-wschodnim obrzeżu gminy Rychliki. Działka Nr 43/6 znajduje się w północnej części wsi w odległości ok. 850 m od drogi wojewódzkiej Nr 527 biegnącej przez wieś oraz 900 m od Kanału Elbląskiego z pochylnią Jelenie. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej odbywa się z dwóch stron, z drogi wewnętrznej, działki ewidencyjnej Nr 43/11 objętej księgą wieczystą EL1E/00097076/2 we współwłasności w udziale po 1/9 (dojazd do zespołu 9 działek) oraz bezpośredni z drogi gminnej gruntowej oznaczonej Nr 126. Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki Nr 43/6 o powierzchni 3194 m2, obrys działki regularny zbliżony do prostokątnego o wymiarach 51 m *62 m, teren płaski, nośność gruntu słaba; teren porośnięty jest roślinnością niską i samosiejkami krzewów, teren nieuzbrojony, najbliższa sieć wodociągowa elektroenergetyczna znajduje się w odległości ponad 300 m. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rychli działka położona jest na terenie o przeważającej funkcji zabudowy mieszkalno-usługowej.
Uwaga : udział w drodze wewnętrznej, działce Nr 43/11 objętej księga wieczystą EL1E/00097076/2 nie jest objęty postępowaniem sygn. GKm 5/19.  
należącej  do dłużnika: Rafał Rybiński
położonej: 14-411 Rychliki, ul. Jelonki, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: EL1E/00099799/0]
Suma oszacowania wynosi 45 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    33 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału I Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 Komornik Sądowy
 Jacek Bortnik