03-09-2020 r., godz. 9.00 - ODWOŁANA


03-09-2020 r., godz. 9.00 - ODWOŁANA
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00049083/3
dot. IX Co 1434/18/MW
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-09-2020 r. o godz. 09:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21 w sali 314 odbędzie się  druga licytacja nieruchomości  stanowiącej:
Nieruchomość, składa się z działek Nr 61, 66 o łącznej powierzchni 0,3640 ha. Działka Nr 61 o powierzchni 0,2692 ha jest niezabudowana. Działka Nr 66 o powierzchni 0,0948 ha zabudowana jest budynkiem gospodarczymi, w zabudowie bliźniaczej, murowanym, z dachem wysokim pokrytym blacho-dachówką o powierzchni zabudowy 28 m2 i powierzchni użytkowej ok. 25 m2, wybudowanym w 1950 roku po remoncie. Nieruchomość posiada z trzech stron bezpośredni dostęp do drogi publicznej, drogi gminnej.  
należącej  do dłużnika: Grzegorz Skalmowski
położonej: 14-400 Pasłęk, Rydzówka, Rydzówka, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: EL1E/00049083/3]
 
Suma oszacowania wynosi 21 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  14 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału IX Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 Komornik Sądowy
 Jacek Bortnik