25-09-2020 r., godz. 12.00 - Mieszkanie 2 pokoje o pow. 51,4 m2 w Elblągu przy ul. Królewieckiej 301/11.


25-09-2020 r., godz. 12.00 - Mieszkanie 2 pokoje o pow. 51,4 m2 w Elblągu przy ul. Królewieckiej 301/11.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00078742/3 
dot. I Co 3220/19/19/Kd
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-09-2020 r. o godz. 12:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21   w sali 315   odbędzie się  pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  stanowiącego:
 
lokal stanowiący odrębną nieruchomość, Lokal mieszkalny Nr 11 znajduje się na 2 piętrze (3/3 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielolokalowego Nr 301 , położonego przy ulicy Królewieckiej w Elblągu, składa się z 2 (dwóch) pokoi, 1 (jednej) kuchni, 1 (jednej) łazienki z w-c i 1 (jednego) przedpokoju o powierzchni użytkowej 51,4 m2 oraz piwnicy o powierzchni 6,5 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 33/500 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą EL1E/00038969/8. Dzielnica Dąbrowa, dawne mieszkalnego dawnego PGR „Zajazd”. W dzielnicy brak infrastruktury handlowo-usługowej. Dzielnica skomunikowana jest z innymi częściami miasta za pomocą komunikacji miejskiej autobusowej. Dojście do budynku swobodne z każdej strony osiedla, dojazd do budynku z ulicy osiedlowej z wjazdem z drogi wojewódzkiej, ulicy Królewieckiej.  
należącego  do dłużnika: Malwina Dzięcioł
położonego: 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 301/11, 
dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: EL1E/00078742/3]
Suma oszacowania wynosi 156 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    117 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału I Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 Komornik Sądowy
 Jacek Bortnik