13-08-2021 r., godz. 9.00 - Mieszkanie 2 pokoje o pow. uż. 49,20 m2 w Elblągu przy ul. Korczaka 24/10.


13-08-2021 r., godz. 9.00 - Mieszkanie 2 pokoje o pow. uż. 49,20 m2 w Elblągu przy ul. Korczaka 24/10.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00079093/5
dot. I Co 3082/19/Kd
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-08-2021 r. o godz. 09:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21 w sali 315  odbędzie się  pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego:
Lokal mieszkalny Nr 10 znajduje się na 3 piętrze budynku (4/4 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielolokalowego Nr 24-28, klatka Nr 24, położonego przy ulicy Janusza Korczaka w Elblągu, składa się z 2 (dwóch) pokoi, 1 (jednej) kuchni, 1 (jednej) łazienki z w-c i 1 (jednego) przedpokoju o powierzchni użytkowej 49,20 m2 oraz piwnicy o powierzchni 3,91 m2. Lokal mieszkalny znajduje się w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ulicy Janusza Korczaka 29. Północna część miasta, dzielnica mieszkaniowa „Nad Jarem”. Infrastruktura handlowo-usługowa pełna. Przystanki komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej zlokalizowane są w bliskiej odległości. Dojście do budynku swobodne z każdej strony osiedla, dojazd bezpośredni z ulicy Korczaka wewnątrz osiedlowej z wjazdem z ulicy Lubelskiej.
należącego  do dłużnika: Waldemar Bubel
położonego: 82-300 Elbląg, ul. Korczaka 24/10, 
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Jarem".
(Adres spółdzielni:  82-300 Elbląg, ul.Korczaka 29)
dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW    [NKW: EL1E/00079093/5]
Suma oszacowania wynosi 198 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    148 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału I Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.