25-11-2021 r., godz. 14.00 - ODWOŁANA


25-11-2021 r., godz. 14.00 - ODWOŁANA
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00034243/5
dot. IX Co 292/18
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-11-2021 r. o godz. 14:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21 w sali 119 odbędzie się  druga licytacja nieruchomości  stanowiącej:
działka 89/1
a/ wiejskiej Gminie Elbląg usytuowanej w powiecie Elbląskim, na pograniczu Żuław oraz Wysoczyzny Elbląskiej, w sąsiedztwie jeziora Drużno. Zachodnia granica gminy jest jednocześnie częścią granicy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim, a pomorskim. Z uwagi na specyfikę geograficzną - tereny depresyjne Żuław - na terenie gminy znajduje się 26 ha wód stojących oraz 1541ha wód płynących (w tym jez. Drużno). Południowo-wschodnia część gminy, obejmująca miejscowości Gronowo Górne, Przezmark i Weklice, leży na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej. Warunki glebowe sprzyjają produkcji rolnej. Gmina nie posiada swojego naturalnego centrum, a Urząd Gminy jest zlokalizowany w obrębie Miasta Elbląg - sąsiadującej z gminą Elbląg gminy miejskiej o tej samej nazwie. Terytorium gminy w znacznej części stanowi więc otoczenie miasta. . Ma to bezpośredni wpływ na rozwój innej działalności gospodarczej w związku z tym produkcja nierolnicza staje się procentowo większa od produkcji rolnej. Stanowi bezpośrednie zaplecze 130-tysięcznego Elbląga. Gmina rozwojowa. Dysponuje terenami pod realizację inwestycji, dobrze skomunikowanymi i uzbrojonymi. Zwodociągowanie gminy wynosi 97%.   
Dogodne połączenie komunikacyjne, rozwijająca się baza noclegowa i gastronomiczna, nieskażone środowisko, wynikające z oddalenia od aglomeracji przemysłowych sprawiają, że jest to doskonałe miejsce na wypoczynek.
b/ obrębie/wsi  Bogaczewo położonej przy drodze krajowej nr 7 (węzeł Bogaczewo) i linii kolejowej Elbląg Olsztyn i Elbląg Braniewo. Krajobraz zdominowany przez budynki związane ze stacja kolejową, która była drugą co do wielkości stacją na terenie powiatu elbląskiego, po Elblągu. Wieś zamieszkuje około 170 osób. Położona jest na skraju Wysoczyzny Elbląskiej  w odległości około 15 km od Elbląga i 10 km od Pasłęka. Miejscowość dobrze skomunikowana i uzbrojona w urządzenia infrastruktury komunalnej – wodociąg i sieć energetyczną. Wieś typowo rolnicza, ten charakter wpływa na poziom rozwoju i standardu życia mieszkańców. Zabudowa siedlisk różnorodna I i II kondygnacyjna, rozproszona wzdłuż drogi wiejskiej.   
Część zabudowana, na której prowadzona jest działalność polegająca na świadczeniu usług noclegowych –to były obiekt hotelowo-gastronomiczny a obecnie po zmianie sposobu użytkowania będzie przeznaczona na dom opieki;  
części składowe nieruchomości – działki nr 89/1 o pow. 0,9796 ha to: 
a/  budynek gastronomiczno – hotelowy z pokojami gościnnymi wraz z częścią rekreacyjno – sportową w tym basenem tj: pokoje noclegowe, sala restauracyjna, kuchnia z zapleczem, sala bankietowa, część mieszkalna dla właścicieli, basen rekreacyjny, pomieszczenia rekreacyjne z sauną i siłownią, gabinety odnowy biologicznej, kawiarnia zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników; OGÓLNA  powierzchnia użytkowa 2082,84 m2, kubatura 12420,0 m3, powierzchnia zabudowy 2257,51 m2;
b/ zagospodarowanie terenu, w tym: utwardzenia, ogrodzenie, przyłącza sieci infrastruktury technicznej i teletechnicznej; 
należącej  do dłużnika: Regina Wójcik i Mirosław Wójcik
położonej: 82-310 Bogaczewo, Bogaczewo 17C
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW EL1E/00034243/5   [NKW: EL1E/00034243/5]
Suma oszacowania wynosi 3 910 850,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 607 233,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 391 085,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału IX Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.