28-01-2022 r., godz. 9.00 - Grunt zabudowany domem jednorodzinnym i halą w trakcie budowy przy Polderowej 21 w Elblągu.


28-01-2022 r., godz. 9.00 - Grunt zabudowany domem jednorodzinnym i halą w trakcie budowy przy Polderowej 21 w Elblągu.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00079804/3
dot. IX Co 1074/18
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-01-2022r. o godz. 09:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21   w sali 119   odbędzie się  pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntową nr 150 o powierzchni 0,9668ha  w trakcie budowy budynkiem mieszkalnym  drewnianym o powierzchni zabudowy 63m2 oraz  halą produkcyjną  w trakcie budowy o powierzchni  zabudowy 400 m2 położonej przy ul. Polderowej 21 w Elblągu, województwo warmińsko-mazurskie. Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w peryferyjnej  strefie miejskiej Elbląga, obręb 32 M. Elbląg, przy ul. Polderowej, województwo warmińsko - mazurskie. Składa się ona z działki gruntowej o numerze ewidencyjnym 150. Działka gruntowa  nr 150 jest działką siedliskową, położoną w sąsiedztwie  obszarów o charakterze rolniczym, produkcyjno-usługowym i zabudowy mieszanej mieszkalno-zagrodowej, torowiska i rowów melioracyjnych. Brak uzbrojenia na działce. Kształt działki  trójkątny, teren płaski. Posiada bezpośredni dostęp do nieurządzonej gruntowej drogi publicznej ul. Polderowej  stanowiącą działkę nr 110. Zgodnie z ewidencją gruntów działkę tworzą grunty orne oznaczone symbolem RIVa 0,8985 ha oraz grunty pod rowami oznaczone symbolem W-RIVa 0,0683 ha.  Łączna powierzchnia działki wynosi 0,9668 ha. Na działce znajdują się dwa obiekty w trakcie budowy:  budynek mieszkalny drewniany o powierzchni zabudowy 63m2 oraz  hala produkcyjna o powierzchni zabudowy 400m2. Teren działki jest nieuporządkowany i niezagospodarowany; działka porośnięta trawą i nieogrodzona. Budynek mieszkalny drewniany w trakcie budowy,  parterowy z mieszkalnym poddaszem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: ławy fundamentowe betonowe, wylewane, zbrojone, fundament murowany, ściany zewnętrzne o konstrukcji szkieletowej wykończone odeskowaniem, ściany wewnętrzne działowe konstrukcji szkieletowej obite płytą kartonowo-gipsową, niemalowane, strop nad parterem- drewniany (belki drewniane) obite płytą, konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadowy pokryty dachówką, obróbki pcv, komin murowany z pustaków kominowych, podłogi;  parter na wylewce płyta pilśniowa, okna pcv, stolarka drzwiowa wewnętrzna niekompletna, wejście schody żelbetowe, wylewane, zwieńczone drewnianym portykiem, z balkonem  nad wejściem, budynek posiada wewnętrzną sieć wodociągową, kanalizacyjną, sieć elektryczną, które nie są podłączone do sieci. Powierzchnia zabudowy wynosi 63 m2. Obiekt wymaga prac wykończeniowych. Budynek  hali produkcyjnej w trakcie budowy  niepodpiwniczony, jednoprzestrzenny, w rzucie poprzecznym prostokąta. Konstrukcja stalowa szkieletu hali oparta  na fundamentach żelbetowych. Posadzka betonowa. Wypełnienia ścian, pokrycia dachu i wykończenia wnętrza brak. Powierzchnia zabudowy 400 m2.  
należącej  do dłużnika: STEFAN LEWANDOWSKI
położonej: 82-300 Elbląg, ul. Polderowa 21, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: EL1E/00079804/3]
Suma oszacowania wynosi 677 733,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    508 299,75 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 773,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału IX Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.