06-05-2022 r., godz. 10.30 - Mieszkanie 4 pokoje o pow. 85,32 m2 w E-gu przy ul. Ogrodowej 10/2.


06-05-2022 r., godz. 10.30 - Mieszkanie 4 pokoje o pow. 85,32 m2 w E-gu przy ul. Ogrodowej 10/2.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00095717/4
dot. IX Co 1136/20
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-05-2022 r. o godz. 10:30 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21  w sali 119  odbędzie się  pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  stanowiącego:
Lokal mieszkalny Nr 2 znajduje się na 1 piętrze (2/4 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 10 położonego przy ulicy Ogrodowej w Elblągu, składa się z 4 (czterech) pokoi, kuchni, łazienki z w-c i holu o powierzchni użytkowej 85,32 m2 oraz piwnicy o powierzchni 12,51 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 317/1000 w gruncie oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą EL1E/00024094/2. Elbląg śródmieście wschód dzielnica Witoszewo, kwartał dzielnicy zabudowany budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z lat przedwojennych. Infrastruktura handlowo-usługowa dzielnicy dobra. Komunikacja miejska autobusowa i tramwajowa z przystankami zlokalizowanymi przy Mickiewicza i al. Grunwaldzkiej. Dojście do budynku bezpośrednie z chodnika dla pieszych ulicy Ogrodowej, dojazd do budynku od strony podwórza z wjazdem z Ogrodowej. Wejście do klatki schodowej od strony podwórza. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą dn. 18-04-2012 r. W zakresie obciążenia nieruchomości umową dzierżawy zastosowanie ma art. 1002 kpc. Suma oszacowania stanowi wartość rynkową nieruchomości po uwzględnieniu obciążenia umową dzierżawy.  
należącego  do dłużnika: Sławomir Polkowski
położonego: 82-300 Elbląg, Ogrodowa 10/2, 
dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: EL1E/00095717/4]
Suma oszacowania (wartość rynkowa po uwzględnieniu obciążenia umową dzierżawy) wynosi 208 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  156 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 800,00 zł. 
Wartość rynkowa WR (aktualna) praw do lokalu mieszkalnego, wynosi:227 000,00 zł
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału IX Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 Komornik Sądowy
 Jacek Bortnik