13-05-2022 r., godz. 10.30 - Lokal użytkowy w Elblągu przy ul. Hetmańskiej 3P o pow. uż. 68,0 m2.


13-05-2022 r., godz. 10.30 - Lokal użytkowy w Elblągu przy ul. Hetmańskiej 3P o pow. uż. 68,0 m2.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00041357/9
dot. I Co 18/20 KD
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-05-2022 r. o godz. 10:30 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21  w sali 315  odbędzie się  pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego:
Lokal niemieszkalny Nr P znajduje się w przyziemiu budynku mieszkalnego wieloklatkowego z usługami Nr 3 położonego przy ulicy Hetmańskiej w Elblągu, składa się z 1 (jednej) sali sprzedaży, 1 (jednego) pomieszczenia socjalnego i 1 (jednego) w-c o powierzchni użytkowej 68,0 m2. Współwłaścicielem gruntu działki Nr 299/73 i współwłaścicielem budynku jest Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa „Śródmieście” z siedzibą w Elblągu przy ul. Hetmańskiej 7 B-C. Centrum miasta, kwartał dzielnicy zamknięty ulicami: Nitschmanna, 3 Maja, Aleją Grunwaldzką i Hetmańską, zabudowany budynkami mieszkalnymi z usługami , budynkami usługowymi i administracyjnymi. Dojście do budynku swobodne z każdej strony osiedla, dojazd do budynku bezpośredni z ulicy Nitschmanna, miejsca parkingowe w wydzielonych zatokach parkingowych ulicy i na parkingach osiedlowych. Wejście do lokalu od strony podwórza kwartału budynków.  
należącego  do dłużnika: Adam Kozik
położonego: 82-300 Elbląg, Hetmańska 3 P/3 P, 
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Śródmieście".
(Adres spółdzielni:  82-300 Elbląg, ul. Hetmańska 7b)
 dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW EL1E/00041357/9  [NKW: EL1E/00041357/9]
Suma oszacowania wynosi 70 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    52 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału I Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.