05-08-2022 r., godz. 10:30 - Mieszkanie 3 pokoje przy ul. Ogrodowej 17A/7 w Elblągu o pow. uż. 51,7 m2.


05-08-2022 r., godz. 10:30 - Mieszkanie 3 pokoje przy ul. Ogrodowej 17A/7 w Elblągu o pow. uż. 51,7 m2.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr NKW EL1E/00088533/8
dot. I Co 985/20
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-08-2022 r. o godz. 10:30 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21 w sali 315 odbędzie się  pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  stanowiącego:
Lokal mieszkalny Nr 7 znajduje się na 4 kondygnacji (poddasze) budynku mieszkalnego wielolokalowego Nr 17, 17A, klatka Nr 17A położonego przy ulicy Ogrodowej w Elblągu, składa się z 3 (trzech) pokoi, 1 (jednej) garderoby, 1 (jednej) kuchni, 1 (jednej) łazienki, 1 (jednego) w-c i 1 (jednego) przedpokoju o powierzchni użytkowej 51,70 m2 oraz piwnicy o powierzchni 8,00 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 56/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą EL1E/00032391/3. Lokal zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielolokalowym położonym śródmieściu wschód w dzielnicy Witoszewo. Infrastruktura handlowo-usługowa kwartału dzielnicy dobra, komunikacja miejska autobusowa i tramwajowa z przystankami zlokalizowanymi w niedalekiej odległości. Dojście do budynku swobodne z chodnika dla pieszych, wjazd na teren podwórza bezpośredni z pasa drogowego ulicy Ogrodowej. Miejsca parkingowe znajdują się na terenie podwórza – teren miejski.  
należącego  do dłużnika: Grzegorz Dziwiszi i Emilia Dziwisz
położonego: 82-300 Elbląg, ul. Ogrodowa 17A/7, 
dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 88533   [NKW: EL1E/00088533/8]
Suma oszacowania wynosi 245 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    183 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.