23-09-2022 r., godz. 12.00 - Mieszkanie 1 pokój o pow. 33,60 m2 w Nowakowie, gm. Elbląg.


23-09-2022 r., godz. 12.00 - Mieszkanie 1 pokój o pow. 33,60 m2 w Nowakowie, gm. Elbląg.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00055540/0
dot. I Co 231/20
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-09-2022 r. o godz. 12:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21  w sali 315  odbędzie się  pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:
Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się na parterze i 1 piętrze (1 i 2/3 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 położonego w Nowakowie gmina Elbląg, składa się z 1 (jednej) kuchni i 1 (jednej) łazienki na parterze oraz 1 (jednego) pokoju na 1 piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 33,6 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 12,2 m2. Żuławy Elbląskie, Nowakowo gmina Elblag, teren zwartej zabudowy wsi. Teren zagrożony powodzią. Dojście i dojazd do nieruchomości z bezpośrednie z drogi powiatowej biegnącej przez wieś.
należącego  do dłużnika: Michalina Rogoz
położonego: 82-310 Elbląg, Nowakowo 6/3, 
dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW EL1E/00055540/0   [NKW: EL1E/00055540/0]
Suma oszacowania wynosi 20 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    15 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału I Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.