14-04-2023 r., godz. 10.00 - Mieszkanie 2 pokoje w Elblągu przy ul. Fromborskiej 17/27.


14-04-2023 r., godz. 10.00 - Mieszkanie 2 pokoje w Elblągu przy ul. Fromborskiej 17/27.
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00071170/3
dot. IX Co 48/22
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-04-2023 r. o godz. 10:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21 w sali 119 odbędzie się  druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego:
Lokal mieszkalny Nr 27 znajduje się na 3 piętrze budynku (4/5 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielolokalowego Nr 17, położonego przy ulicy Fromborskiej w Elblągu, składa się z 2 (dwóch) pokoi, 1 (jednej) kuchni, 1 (jednej) łazienki z w-c i 1 (jednego) przedpokoju o powierzchni użytkowej 48,1 m2. Lokal mieszkalny znajduje się w zasobie Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „JUTRZENKA” z siedzibą w Elblągu przy ulicy Legionów 28/1. Północna część miasta, dzielnica mieszkaniowa „Truso”. Infrastruktura handlowo-usługowa dobra. Przystanki komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej zlokalizowane są w bliskiej odległości. Dojście do budynku swobodne z każdej strony osiedla, dojazd do budynku przez fragment ulicy Bartniczej.  
należącego  do dłużnika: Wojciech Rolla
położonego: 82-300 Elbląg, Fromborska 17/27, 
(Adres spółdzielni:  82-300 Elbląg, ul. Legionów 28/1)
dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW    [NKW: EL1E/00071170/3]
Suma oszacowania wynosi 277 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    184 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału IX Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.