09-12-2022 r., godz. 09.00 - Lokal mieszkalny 3 pokoje o pow. uż. 83,6 m2 w Janów 2/2, gm. Elbląg.


09-12-2022 r., godz. 09.00 -  Lokal mieszkalny 3 pokoje o pow. uż. 83,6 m2 w Janów 2/2, gm. Elbląg.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00064847/8
dot. IX Co 2467/22
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2022r. o godz. 09:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21   w sali 119   odbędzie się  pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:
Lokal mieszkalny Nr 2 znajduje się na poddaszu (2/2 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 2 położonego w Janowie, obręb Komorowo Żuławskie gmina Elbląg, składa się z 3 (trzech) pokoi, kuchni, łazienki z w-c, korytarza i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni użytkowej 83,6 m2 oraz przynależnej piwnicy. Z własnością lokalu związany jest udział 47/100 części w działce na której budynek zawierający powyższy lokal jest zlokalizowany oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach które nie służą poszczególnym właścicielom, objęty księgą wieczystą EL1E/00051311/8. Żuławy Elbląskie, osada Janów obręb Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg, zespół budynków mieszkalnych dawnych pracowników zakładów rolnych położonych w sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego w Janowie. Dojście i dojazd do nieruchomości bezpośredni z drogi gminnej z wjazdem z dawnej E-7 biegnącej przez wieś Komorowo Żuławskie.  
należącej  do dłużnika: Krystyna Maria Popowska
położonej: 82-310 Elbląg 2, Janów 2/2, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: EL1E/00064847/8]
Suma oszacowania wynosi 89 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    66 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału IX Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.