24.02.2023 r., godz. 10.00 - Lokal użytkowy znany jako "Oberża Bażant" w Pasłęku przy ul. Wiśniowej 7.


24.02.2023 r., godz. 10.00 - Lokal użytkowy znany jako "Oberża Bażant" w Pasłęku przy ul. Wiśniowej 7.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00088337/4]
dot. I Co 522/21
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-02-2023 r. o godz. 10:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21  w sali 315 odbędzie się  pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:
Nieruchomość położona jest przy ulicy Wiśniowej 7 w Pasłęku na nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych. Nieruchomość składa się działki nr 8/65 o powierzchni 0,1195 ha zabudowane budynkiem niemieszkalnym – komercyjnym – restauracja z salą weselną. Budynek zrealizowany został w 2012 roku jako adaptacja, rozbudowa i przebudowa dawnego spichlerza. Obiekt piętrowy (parter, piętro) bez podpiwniczenia, murowany, ze stropodachem płaskim i dachem wysokim porytych blachodachówką, wyposażony jest w wodę, kanalizację sanitarną i deszczową, prąd, co i cw z kotła na opał stały. Łączna powierzchni użytkowa budynku wynosi 695,08 m2 Budynek na parterze zawiera salę restauracyjną z barem, kuchnię z zapleczem, salę weselną, węzły sanitarne, hol z szatnią, kotłownię i skład opału, na piętrze pomieszczenia niewykończone (biuro, węzły sanitarne, sala rekreacyjna). Stan techniczny budynku dość dobry. W budynku należy wykonać prace remontowe przewodów wentylacyjnych oraz wykonać remont izolacji cieplnej ścian. Lokalizacja: Północno-wschodnia część miasta, nowopowstające osiedle domków jednorodzinnych. Dojście i dojazd do nieruchomości bezpośrednie z ulicy Wiśniowej o nawierzchni z płyt ażurowych z wjazdem z ulicy Partyzantów.  
należącej  do dłużnika: Tomasz Suliga
położonej: 14-400 Pasłęk, ul. Wiśniowa, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: EL1E/00088337/4]
Suma oszacowania wynosi 749 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    561 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału I Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.