24-11-2023 r., godz. 9..00 - Udział do 1/6 w lokalu mieszkalnym przy ul. Robotniczej 164/I/13 w Elblągu.


24-11-2023 r., godz. 9..00 - Udział do 1/6 w lokalu mieszkalnym przy ul. Robotniczej 164/I/13 w Elblągu.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00081029/3
dot. IX Co 1568/19
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-11-2023 r. o godz. 09:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21   w sali 115   odbędzie się  pierwsza licytacja 1/6 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:
Lokal mieszkalny Nr 13 znajduje się na 4 piętrze (5/5 kond.) budynku mieszkalnego wielolokalowego Nr 162-168, klatka Nr 164 I położonego przy ulicy Robotniczej w Elblągu, składa się z 2 (dwóch) pokoi, 1 (jednej) kuchni, 1 (jednej) łazienki z w-c i 1 (jednego) przedpokoju o powierzchni użytkowej 43,10 m2 oraz piwnicy o powierzchni 6,93 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 22/10000 części w nieruchomości objętej księgą wieczystą EL1E/00016761/0. Lokal położony jest w śródmieściu, w dzielnicy Na Stoku, na współczesnym osiedlu mieszkaniowym wielorodzinnym niskiej i średniej intensywności. Infrastruktura handlowo-usługowa dzielnicy dobra. Dzielnica skomunikowana jest z innymi częściami miasta za pomocą komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej. Dojście do budynku swobodne z każdej strony osiedla, dojazd do budynku ulicami wewnętrznymi z wjazdem z ulicy Robotniczej.  
należącej  do dłużnika: Janusz Jasnos
położonej: 82-300 Elbląg, Robotnicza 164 I/13, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW EL1E/00081029/3   [NKW: EL1E/00081029/3]
Suma oszacowania 1/6 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 40 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    30 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału IX Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.