15-12-2023 r., godz. 12.00 - Mieszkanie 4 pokoje w Elblągu przy ul. Kasprzaka 1/22 o pow. uż. 73,0 m2.


15-12-2023 r., godz. 12.00 - Mieszkanie 4 pokoje w Elblągu przy ul. Kasprzaka 1/22 o pow. uż. 73,0 m2.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00039333/8
dot. IX Co 5196/22

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  15-12-2023 r. o godz. 12:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21 w sali 119 odbędzie się  pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego:
Lokal mieszkalny Nr 22 znajduje się na 7 piętrze (8/11 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielolokalowego Nr 1-6, klatka Nr 1 , położonego przy ulicy Marcina Kasprzaka w Elblągu, składa się z 4 (czterech) pokoi, 1 (jednej) kuchni, 1 (jednej) łazienki, 1 (jednego) w-c i 1 (jednego) przedpokoju o powierzchni użytkowej 73,0 m2 oraz piwnicy o powierzchni 2,1 m2. Lokal mieszkalny znajduje się w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „ZAKRZEWO” w Elblągu przy ulicy Robotniczej 246. Lokalizacja to północna część miasta, osiedle mieszkaniowe wielorodzinne „Zawada” zabudowane współczesnymi domami wielorodzinnymi 4- ro i 10 piętrowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzielnica skomunikowana jest z innymi częściami miasta za pomocą komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej. Dojście do budynku swobodne z każdej strony osiedla, dojazd do budynku ulicą wewnątrz osiedlową o nawierzchni z masy bitumicznej z chodnikiem dla pieszych po stronie budynku.  
należącego  do dłużnika: Elżbieta Zień
położonego: 82-300 Elbląg, ul. Kasprzaka 1/22, 
(Adres spółdzielni:  82-300 Elbląg, ul. Robotnicza 246)
dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW EL1E/00039333/8  [NKW: EL1E/00039333/8]
Suma oszacowania wynosi 406 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    304 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału IX Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.