23-04-2024 r., godz. 12.00 licytacja uproszczona - Grunt o łącznej pow. 0,4605 ha w obr. raczki Elbląskie stanow. pole inwestycyjne


23-04-2024 r., godz. 12.00 licytacja uproszczona - Grunt o łącznej pow. 0,4605 ha w obr. raczki Elbląskie stanow. pole inwestycyjne
OBWIESZCZENIE  O UPROSZCZONEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie  Kmp 8/22 w dniu 23-04-2024 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem:
Elbląg,  ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5 
rozpocznie się w trybie ustalonym  w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc),  drugi przetarg następujących nieruchomości:
Działki ewidencyjne Nr 169/16 i 170/9 niezabudowane o łącznej powierzchni 0,4605 ha tworzą zwarty rozłóg o obrysie nieregularnym, teren płaski. Działka 170/9 łącznie z działkami Nr 174/1 i 445/2 obręb Raczki Elbląskie stanowi pole inwestycyjne zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 16.02.2015 r. i decyzją zamienną z dnia 18.04.2023 r. przeznaczone jest pod budowę salonu samochodowego. Działka Nr 169/19 to teren przylegający do pola inwestycyjnego. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego wjazdu/zjazdu z drogi krajowej, wjazd możliwy poprzez ustanowienie drogi koniecznej przez północny fragment działki nr 445/2 która posiada urządzony zjazd z drogi krajowej. Parametry drogi konieczne ustanowionej na działce sąsiedniej określono na podstawie pomiaru z mapy, parametry drogi 27 m * 8 m z uwagi na wjazd zarówno samochodów osobowych jak i ciężarowych uwzględniając kąt trasy, określona powierzchnia drogi koniecznej wynosi 222 m2. Wskazana wartość rynkowa nieruchomości jest wartością po uwzględnieniu prawa służebności drogi koniecznej.  
położonej  pod adresem: 82-310 Elbląg, Raczki Elbląskie,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00056335/7 
będącej  własnością dłużnika: Rafał Postek.
 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00.
 
Suma oszacowania (WR) po uwzględnieniu prawa służebności drogi koniecznej wynosi 496 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa połowie (1/2) sumy oszacowania i wynosi 248 000,00 zł.
 
WR - 540 000,00 zł
wartość służebności drogi koniecznej - 44 000,00 zł
 
Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
 
Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.
 
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 49 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmie można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
BNP Paribas Bank Polska S.A. 33 20300045 1110 0000 0228 7450
 
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
 
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.