23-04-2024 r., godz. 12.15 licytacja uproszczona - Działki w obr. Raczki Elbląskie i Władysławowo o łącznej pow. 1,3624 ha.


23-04-2024 r., godz. 12.15 licytacja uproszczona - Działki w obr. Raczki Elbląskie i Władysławowo o łącznej pow. 1,3624 ha.
OBWIESZCZENIE  O UPROSZCZONEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie  Kmp 8/22 w dniu 23-04-2024 r. o godz. 12:15 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem:
Elbląg,  ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5 
rozpocznie się w trybie ustalonym  w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc),  drugi przetarg następujących nieruchomości:
Działka 174/1 o pow. 0,3502 ha obręb Raczki Elbląskie wchodzi w skład pola inwestycyjnego zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 16.02.2015 r. i decyzją zamienną z dnia 18.04.2023 r. przeznaczone jest pod budowę salonu samochodowego. Działka nie posiada bezpośredniego zjazdu na drogę publiczną. Wjazd możliwy poprzez ustanowienie drogi koniecznej przez północny fragment działki nr 174/2 która od strony zachodniej przylega do drogi gminnej. Parametry drogi konieczne ustanowionej na działce sąsiedniej określono na podstawie pomiaru z mapy, parametry drogi 5,5 m * 8 m z uwagi na wjazd zarówno samochodów osobowych jak i ciężarowych uwzględniając kąt trasy. Powierzchnia drogi koniecznej wynosi 44 m2. Działka ewidencyjna 379 jest nie zabudowana o powierzchni 1,0122 ha tworzą zwarty rozłóg o obrysie mocno wydłużonym w części południowej i szerszej w części północnej. Działka płaska, od strony północnej przylega do drogi gminnej. Działka nie uzbrojona położona jest w obszarze uzbrojonym w wodę i prąd. Teren działki objęty jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Elbląg i znajduje się w jednostce - SIII strefa rolnicza. Wskazana wartość rynkowa nieruchomości jest wartością po uwzględnieniu prawa służebności drogi koniecznej.  
położonej  pod adresem: 82-310 Elbląg, Władysławowo,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00043587/4, 
będącej  własnością dłużnika: Rafał Postek.
 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00.
 
Suma oszacowania po uwzględnieniu prawa służebności drogi koniecznej wynosi 588 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa połowie (1/2) sumy oszacowania i wynosi 294 000,00 zł.
 
WR - 597 000,00 zł
wartość służebności drogi koniecznej - 9 000,00 zł
 
Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
 
Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.
 
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 58 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmie można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
BNP Paribas Bank Polska S.A. 33 20300045 1110 0000 0228 7450
 
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
 
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.