22-03-2024 r., godz. 9.00 - Lokal niemieszkalny o pow. uż. 94,25 m2 w Elblągu przy ul. Garbary 22.


22-03-2024 r., godz. 9.00 - Lokal niemieszkalny o pow. uż. 94,25 m2 w Elblągu przy ul. Garbary 22.
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00029324/9
dot. IX Co 348/23
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-03-2024 r. o godz. 09:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21 w sali 315 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania ułamkowej części nieruchomości stanowiącej:
Udział w nieruchomości (252/30000) w ramach którego na parterze i w piwnicy znajduje się lokal niemieszkalny. Lokal niemieszkalny położony jest na parterze oraz w piwnicy kamienicy mieszkalno - usługowej nr 22, przy ulicy Garbary w Elblągu, składa się z 1 (jednego) pomieszczenia barowego, 2 (dwóch) w-c, 1 (jednego) pomieszczenia pomocniczego i schodów na parterze oraz 1 (jednego) pomieszczenia barowego i 1 (jednego) pomieszczenia magazynowego w piwnicy o łącznej powierzchni użytkowej 94,25 m2. Udział 84/10000 w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do 26.07.2088 roku działek nr 348/2-348/27 o powierzchni 0,4077 ha zabudowanych kamienicami mieszkalno - użytkowymi położonymi przy ulicach: Sukienniczej, Garbary, Stary Rynek, objęty księgą wieczystą nr EL1E/00029324/9. Lokalizacja to teren Starego Miasta zabudowany kamienicami mieszkalno - usługowymi, obiektami użyteczności publicznej i obiektami sakralnymi. Dojście i dojazd do budynku bezpośrednie z ulicy Garbary o nawierzchni z bruku. Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych na pasie drogowym ulicy i na terenie podwórza kwartału (mała liczba miejsc parkingowych). Nieruchomość obciążona jest umową najmu. W zakresie obciążenia nieruchomości umową najmu zastosowanie ma art. 1002 kpc. Suma oszacowania stanowi wartość rynkową nieruchomości po uwzględnieniu obciążenia umową najmu za okres 12 miesięcy.  
należącej  do dłużnika: Marek Przybysz
położonej: 82-300 Elbląg, Garbary 22, 
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu 
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1E/00029324/9  [NKW: EL1E/00029324/9] 
Suma oszacowania wynosi 376 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    250 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału IX Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.